Skip to main content
+381 64 873 79 28 +381 64 657 62 34 office@miosrentacar.rs Bulevar Mihajla Pupina 10L, poslovni centar Danube

Uslovi najma vozila

Opšti uslovi najma

MiOS Mobility Rent A Car (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo koje je registrovano i tehnički ispravno za vožnju pod uslovima utvrđenim ovim Uslova najma. Uslovi najma predstavljaju opšta pravila korišćenja usluga najma vozila, dok se posebni proizvodi i paketi korišćenja najamljenih vozila ugovaraju u svakom konkretnom slučaju, u posebnom delu Ugovora o najmu vozila.

IZNAJMLJIVANJE VOZILA

Vozilo može da iznajmi svako pravno ili fizičko lice, koje je pravno sposobno za sklapanje Ugovora sa Najmodavcem, koje je spremno da prihvati odgovornost tokom perioda iznajmljivanja vozila i koje ima sredstva koja će prihvatiti Najmodavac za plaćanje iznajmljivanja vozila i svih povezanih troškova. Da biste iznajmili vozilo od nas, neophodno je da nam pre potpisivanja Ugovora dostavite na uvid važeću vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš, kreditnu karticu za depozit. Svaki korisnik iznajmljenog vozila mora imati najmanje 23 godine starosti i minimum 3 godine vozačkog staža.

KO MOŽE DA VOZI IZNAJMLJENO VOZILO

 • lice navedeno u Ugovoru o najmu: Najmoprimac ili registrovani dodatni vozač
 • lice koje je dalo na uvid važeču vozačku dozvolu i identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš)
 • lice koje ima najmanje 23 godine i minimum 3 godine vozačkog staža

MINIMALNO KORIŠĆENJE I PREKORAČENJE KORIŠĆENJA NAJMA VOZILA

 • minimalno korišćenje usluge najma je 24 časa, koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara
 • prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma.
 • u slučaju produžetka perioda korišćenja vozila bez prethodne saglasnosti Najmodavca, Najmoprimcu će se za svaki dan neovlašćenog najma pored dnevne tarife određene ugovorom o najmu, naplatiti i fiksna naknada u iznosu od 300,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Radi naplate fiksne naknade Najmodavac je ovlašćen koristiti sva sredstva obezbeđenja plaćanja ugovorena posebnim delom ugovora o najmu.

NAČINI PLAĆANJA NAJMA VOZILA

Najmodavac prihvata sledeće načine plaćanja: preko računa, kreditnim karticama (Visa kreditna kartica, American Express i MasterCard kreditna kartica) i gotovinom. Usluga najma se ugovara u valuti EUR dok se sva plaćanja vrše u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan obračuna pružene usluge,. Najmoprimcu je dozvoljeno i plaćanje stranom kreditnom karticom, s tim što se svako takvo plaćanje vrši u lokalnoj valuti, dinarima, u protivvrednosti ugovorene EUR cene po zvaničnom srednjem kursu NBS.

Pomoću platne kartice morate da izvršite Vašu rezervaciju. Pre nego što Vam iznajmimo vozilo morate da nam dozvolite da izvršimo preautorizaciju na kreditnoj kartici ili obezbeđenje plaćanja u vidu depozita. Preautorizacija blokira novčani iznos na Vašem računu. Dok je ona na snazi, nećete moći da koristite taj novčani iznos za bilo šta drugo dok ne platite najam i preautorizacija ne bude oslobođena od strane Vaše banke. Iznos preautorizacije može biti fiksni (1000 EUR) ili obračunat na osnovu procenjene cene najma vozila ili cene svih dodatnih opcionala koje ste tražili.

REZERVIŠITE VOZILO NA VREME

Klikom na link, započnite rezervaciju vozila kroz niz od nekoliko jednostavnih koraka.

Dodatni uslovi najma

Dodatna oprema

Cena po danu u EUR

Maksimalna cena

Naknada za gubitak / oštećenje

Sedište za dete

6

54

250

Kolica za bebu

22

22

150

Lanci za sneg

22

22

50

WiFi

7

56

100

Dodatne usluge

Cena po danu u EUR

Maksimalna cena

Naknada za gubitak / oštećenje

Naknada za rad nakon radnog vremena 

26

26

Izgubljeni ključevi od automobila

130 – 1000

130 – 1000

130 – 1000

Izgubljeni privezak

6

6

po komadu

Uništeni pneumatik

360

po komadu

Izgubljena / uništena registarska tablica / izgubljena dokumenta vozila

180

Saobraćajni prekršaji / parking kazne

36

36

po slučaju

Administrativna taksa za saobraćajni i komunalni prekršaj

30

30

po slučaju

ODGOVORNOST ZA ROBU PREVOŽENU IZNAJMLJENIM VOZILOM

Najmodavac ne odgovara za lične stvari, predmete i/ili bilo koju robu koja je uneta u vozilo, niti može da bude odgovoran za izgubljenu dobit i povezane gubitke u poslovanju.

OSIGURANJE PUTNIKA

Vozilo koje Najmoprimcu izdaje Najmodavac ima osiguranje za sve putnike i vozača do broja registrovanih mesta u vozilu, kao i osiguranje za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika. Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša.

OSIGURANJE ZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU

 • Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem dodatnog Osiguranja za štete na vozilu
 • Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti oštećenja. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti oštećenja do maksimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila. Učešće u šteti se obračunava za svaki štetni događaj.

OSIGURANJE ZA KRAĐU

 • Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom / nestankom iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem dodatnog Osiguranja za krađu/gubitak vozila.
 • Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za krađu/gubitak  vozila nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti nestalog/ukradenog vozila u iznosu posebno propisanom za svaku grupu vozila.
 • U slučaju krađe / gubitka  vozila u toku najma, gde krađa / gubitak nije prijavljen nadležnom organu Policije i / ili u slučaju da Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća knjigovodstvenu vrednost nestalog / ukradenog iznajmljenog vozila.
 • Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju,azijski deo Turke i područje Kosova. Za krađu/nestanak  vozila nastalu na tim teritorijama, Najmoprimac plaća knjigovodstvenu vrednost nestalog/ukradenog vozila.

OBAVEZE NAJMOPRIMCA (KO IZNAJMLJUJE VOZILO)

Najmoprimac se svojim potpisom na ovom Ugovoru i Uslovima najma saglasio sa odredbama Ugovora i saglasan je:

 • da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se izričito saglasi sa svim odredbama Ugovora i OUP-om istaknutim na sajtu Najmodavca
 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog Ugovora
 • da u momentu zaključenja Ugovora o najmu  ima više od 23  godina starosti i da poseduje vozačku dozvolu najmanje 3 godine
 • da preuzme vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na opravdan zahtev Najmodavca
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca najkasnije 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
 • da će sredstva za obezbeđenje vozila ( alarm i/ili mehaničku zaštitu ) obavezno i u svakoj prilici koristiti
 • da obavlja uobičajeni pregled stanja vozila, kao što je nivo vode/rashladne tečnosti i ulja i da kontroliše pritisak u pneumaticima
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja vozila na displeju vozila upali bilo koja upozoravajuća lampica i o tome najbržim putem obavesti Najmodavca
 • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova za svaki dan korišćenja vozila
 • da vozilo uredno održava i pažljivo koristi za vreme trajanja najma ( sa pažnjom dobrog domaćina/ privrednika )
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama, za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koje može oštetiti vozilo
 • da vozilo koristi isključivo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi bilo kom trećem licu
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
 • da iznajmljenim vozilom ne prelazi državnu granicu Republike Srbije, bez pisane saglasnosti najmodavca
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu
 • da će snositi kompletne troškove utrošenog goriva za vreme trajanja najma, troškova parkinga, putarina, mostarina i svih drugih administrativnih obaveza koje terete korišćenje iznajmljenog vozila u javnom saobraćaju kao i da će vratiti vozilo Najmodavcu sa punim rezervoarom. U protivnom Najmodavac će mu prilikom vraćanja vozila naplatiti troškove goriva koje nedostaje i taksu za sipanje goriva u iznosu od 20€ + PDV.

U slučaju kršenja/neispunjavanja navedenih obaveza od strane Najmoprimca i/ili registrovanog dodatnog vozača, Najmodavac zadržava pravo da zahteva trenutno vraćanje vozila i naplatu troškova za naknadu štete.

REZERVIŠITE VOZILO NA VREME

Klikom na link, započnite rezervaciju vozila kroz niz od nekoliko jednostavnih koraka.

KO JE OVLAŠĆEN DA UPRAVLJA IZNAJMLJENIM VOZILOM?

Nijedno lice koje nije navedeno u Ugovoru o najmu i/ili Ovlašćenju za korišćenje vozila nije ovlašćeno da vozi vozilo. Ukoliko Najmoprimac dozvoli neovlašćenom licu da vozi vozilo, to se smatra kršenjem OUP-a, te je u tom slučaju Najmoprimac odgovoran za sve posledice koje mogu nastati, uključujućii eventualnu štetu izazvanu od strane Najmoprimca i/ili neovlašćenog lica.

Najmodavac zadržava pravo da naplati penal u iznosu od 300€ + PDV za neovlašćenu vožnju kada je to dokazano. Navedeni penali nisu vezani za eventualni štetni događaj niti zavise od njega.

UGOVORNA TERITORIJA ZA KORIŠĆENJE VOZILA

Najmoprimac i vozač ne smeju da koriste vozilo izvan ugovorne teritorije a ugovorna teritorija je Evropa. Za sve kategorije izuzetak su sledeće nedozvoljene teritorije i države:

 • Turska (izuzimajući evropski deo), Rusija i bivše republike SSSR-a
 • Kosovo i Metohija
 • ostrva i ostrvske države

OBRAČUN USLUGE NAJMA

Obračun usluge najma vozila je iskazan u Evrima ( EURO ) a izvršava se u dinarima ( RSD ) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ugovorena cena najma podrazumeva korišćenje vozila u ugovorenom vremenu najma, Osiguranje od odgovornosti za štetu trećim licima do iznosa utvrđenog Zakonom i polisom kasko osiguranja izdatom od strane osiguravajućeg društva kod koga je vozilo osigurano, osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije ugovoreno.

PRIMOPOREDAJA VOZILA (PREUZIMANJE VOZILA OD STRANE NAJMOPRIMCA)

Prilikom preuzimanja najamljenog vozila, Najmodavac i Najmoprimac će zajednički izvršiti inspekciju stanja vozila i konstatovati sve eventualna oštećenja predmeta najma i sačiniti zapisnik o primopredaji vozila, kojim će konstatovati tačan datum i čas preuzimanja vozila. Strane potpisnice su se saglasile da nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji, odnosno po preuzimanju vozila u državinu Najmoprimca, rizik slučajne propasti stvari pelazi na Najmorimca a prestaje i isključena je odgovornost za materijalne nedostatke stvari (uključujuci skrivene mane stvari), na strani Najmodavca.

ŠTA NIJE DOZVOLJENO PRI KORIŠĆENJU VOZILA

Najmoprimac i/ili vozač ne može koristiti vozilo ili dozvoliti da se vozilo koristi za sve upotrebe izvan upotreba u skladu sa ugovorom:

 • pušenje je zabranjeno u svim vozilima Najmodavca
 • prevoz broja lica koji je veći od onog navedenog u registracionoj potvrdi vozila
 • prevoz zapaljive i/ili opasne robe, otrovnih, štetnih i/ili radioaktivnih proizvoda ili robe koja krši trenutne zakonske odredbe
 • trkanje, terensku vožnju, testove brzine ili učestvovanje u relijima, takmičenjima ili ispitivanjima
 • prevoz živih životinja, izuzimajući kućne ljubimce i/ili domaće životinje u odgovarajućim transportnim boksovima za životinje.
 • davanje časova vožnje, vožnju uz pratnju
 • guranje ili vuču drugog vozila ili prikolice
 • činjenje namernih prestupa

Najmodavac ima pravo potraživanja paušalne nadoknade od 200,00 EUR za svaki slučaj kršenja zabrane od strane najmoprimca i/ili vozača.

USLUGE MOBILNOSTI UKLJUČENE U IZNAJMLJIVANJE VOZILA

 • AO treće strane
 • osiguranje za štetu nastalu na vozilu, uz odbitnu franšizu
 • tehnička pomoć za vozilo u slučaju kvara koji nije izazvan od strane Najmoprimca i/ili vozača. U ovom slučaju potebno je da Najmoprimac i/ili registrovani vozač nazove Najmodavca putem telefona radi dobijanja daljih uputstava.

PRODUŽENJE UGOVORA O NAJMU

Ukoliko Najmoprimac želi da produži period iznajmljivanja vozila potrebno je da:

 • obavesti o tome Najmodavca najmanje 48 časova pre isteka najma
 • da potpiše novi Ugovor o najmu ili dopunu prvobitnog Ugovora o najmu a pre isteka kompletnog perioda na koji je najam inicijalno ugovoren.

VRAĆANJE VOZILA NAJMODAVCU

 • period iznajmljivanja se završava tek kada Najmoprimac i/ili registrovani vozač vrati vozilo Najmodavcu kome predaje ključeve i registraciona dokumenta
 • prilikom vraćanja vozila Najmodavac pregleda vozilo i sastavlja Izveštaj/primopredajni zapisnik u kome se definiše stanje vraćenog vozila a koji potpisuje Najmoprimac i/ili registrovani vozač
 • Najmodavac se ne smatra odgovornim za imovinu i/ili predmete koje je Najmoprimac i/ili registrovani vozač zaboravio u vozilu
 • u slučaju da vozilo nije vraćeno na dan koji je naveden  u Ugovoru o najmu vozila, a Najmoprimac o zakasnelom vraćanju nije obavestio Najmodavca, Najmodavac smatra da je vozilo protivpravno prisvojeno i ima pravo da takav slučaj prijavi lokalnim vlastima, a takođe i da počne sudski postupak radi zahtevanja trenutnog vraćanja vozila. U tom slučaju Najmodavac ima pravo da svaki dodatni dan naplati po ceni iznajmljivanja navedenoj u Ugovoru

NAKNADE/TROŠKOVI KOJE NAJMOPRIMAC MORA DA PLATI

 • Depozit. Ukoliko plaćate kreditnom karticom, depozit uzima oblik predovlašćenja banke. U svakom slučaju, iznos depozita ostaje kod Najmodavca.
 • Najmodavac može naplatiti: administrativne naknade za putarine ili obradu kazni, naknade za čišćenje vozila ako se vozilo vrati u neprihvatljivom, odnosno prljavom stanju u minimalnom iznosu od 200 EUR (u dinarskoj protivvrednosti); naknade za štete nepokrivene autoosiguranjem (npr. donji postroj vozila ili enterijer vozila) i naknade za izgubljene i/ili ukradene ključeve, fiksnu naknadu za prekoračenje trajanja najma.

Sva oštećenja na vozilu koja budu eventualno utvrđena prilikom vraćanja vozila, a koja nisu bila konstatovana prilikom izdavanja vozila, smatraće se da su nastala u toku trajanja najma, i Najmoprimac je obavezan da naknadi Najmodavcu kompletne troškove njihovog otklanjanja.

Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na ugovoru o najmu ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše banci ili kreditnom klubu koji je izdavalac kreditne kartice.

Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje. U slučaju da se nakon vraćanja vozila pojavi podatak o počinjenom prekršaju ili neplaćenoj parking kazni, Najmoprimac se obavezuje da bez odlaganja, po pozivu Najmodavca nastalu obavezu izmiri i Najmodavcu dostavi dokaz o izmirenoj obavezi.

Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale na strani Najmodavca zbog nekorišćenja – stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke. Iznos štete nastale zbog nekorišćenja  ( izmakla dobit ) utvrđuje se u iznosu cene dnevnog najma konkretnog vozila po važećem cenovniku Najmodavca, za svaki dan nemogućnosti izdavanja konkretnog vozila.

Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima, a vozilo je kasko osigurano za slučaj požara i krađe. U slučaju nastanka štete na vozilu za vreme trajanja najma, u slučaju krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga koji je pokriven kasko osiguranjem, Najmoprimac se obavezuje da snosi  10% učešća u nastaloj šteti, odnosno 10% vrednosti vozila u slučaju krađe ili nestanka.

Potpisom na Ugovoru o najmu, Najmoprimac potvrđuje da je upoznat sa OUP koji su objavljeni na sajtu I  da iznajmljeno vozilo nije osigurano od štete pričinjene usled upotrebe vozila pod uticajem droga ili alkohola, štete prouzrokovane namerno ili usled grube i/ili nemarnosti u vožnji,štete koje je osiguranje odbilo da plati zbog postupanja korisnika najma (nedostatak policijskog zapisnika i/ili nepoštovanje porcedura osiguravača), štete počinjene od strane vozača koji u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu, štete nastale kada se u vozilu nalazi više lica od broja registrovanih sedišta, kao i krađu ukoliko vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno, i obavezuje se da će Najmodavcu naknaditi svaku štetu  u bilo kom slučaju kada osiguravajuća kuća kod koje je vozilo osigurano odbije isplatiti nastalu štetu.

Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode, neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao ( zaključao ), u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije. Najmoprimac se obavezuje da će bez odlaganja  podneti pismeni izveštaj o nezgodi u poslovnici Najmodavca. U slučaju propuštanja izvršavanja obaveze iz ovog člana, Najmoprimac će biti odgovoran za sve posledice i naknadiće bilo koju štetu koja bi po tom osnovu na strani najmodavca nastala.

U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.